Aan alle leden en ouders van jeugdleden van Unitas,

Namens het bestuur wil ik u graag uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van Sport Vereniging Unitas. Deze zal worden gehouden op woensdag 09 november om 20.00 uur. De vergadering is toegankelijk voor alle leden en de ouders van de jeugdleden.

De agenda voor deze avond is als volgt:

1.      Opening

2.      Vaststellen notulen ALV 27-10-2021

3.      Vaststellen van het jaarverslag 2021-2022

4.      Verslag van de kascommissie 

5.      Vaststellen van de jaarrekening 2021-2012 

6.      Vaststellen van de begroting 2022-2023

7.   Bestuurswisseling. Voorzitter en secretaris treden af; nieuwe worden gekozen.

8.      Benoeming leden kascommissie 

9.      Contributie 

10.      Ingekomen voorstellen

11.    Vaststellen datum volgende ALV 

12.    Rondvraag

13.    Sluiting

We horen graag of u erbij bent. Aanmelden kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na aanmelding zullen de notulen van de vorige ALV aan u toegezonden worden. 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur van S.V. Unitas