Aan alle leden en ouders van jeugdleden van Unitas,

Namens het bestuur wil ik u graag uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van Sport Vereniging Unitas. Deze zal via Google Meet worden gehouden op woensdag 27 oktober om 20.00 uur. De vergadering is toegankelijk voor alle leden en de ouders van de jeugdleden.

De agenda voor deze avond is als volgt:

1       Opening

2       Vaststellen notulen ALV 09-12-2020

3       Vaststellen van het jaarverslag 2020-2021

4       Verslag van de kascommissie

5       Vaststellen van de jaarrekening 2020-2019

6       Vaststellen van de begroting 2021-2022

7       Benoeming leden kascommissie

8       Contributie

9       Ingekomen voorstellen

10     Vaststellen datum volgende ALV

11  Rondvraag

12  Sluiting

 

We horen graag of u erbij bent. Aanmelden kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Na aanmelding zullen de notulen van de vorige ALV aan u toegezonden worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Yvette van der Schoor

 

Secretaris Bestuur Unitas