Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Betaling

De betaling van het lesgeld voor de turn / sportlessen volstaat per termijn (sept-jan & feb-jul). Dit volstaat alleen volgens automatische incasso. Er mag een proefles gevolgd worden daarna start de betaling.  In de maand oktober (termijn 1) en in de maand  februari (termijn 2) wordt de incasso ingeind. Bij automatische incasso is de geïncasseerde gerechtigd deze op ieder moment stop te zetten. Dit kan door contact op te nemen met de penningmeester van Unitas.

Regels betaling - Incasso:

Voorafgaand aan de 1e of 2e betaal termijn van de maand ontvangt u een incasso bericht. Zorg voor voldoende saldo op de rekening. Bij onvoldoende saldo of terug boeking wordt er een 1e herinnering gestuurd om het lesgeld alsnog over te maken.  Bij in gebreke blijven van deze betaling wordt er een factuur gestuurd welke binnen 3 werkdagen moet worden voldaan. Er wordt € 20,- extra administratie kosten in rekening gebracht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

Unitas is als vereniging aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Hiervoor wordt bondscontributie betaald door alle sporters, kader en bestuursleden van de bij de KNGU aangesloten Gymsport aanbieders. Een van de voordelen van dit lidmaatschap is dat alle sporters van de vereniging aanvullend verzekerd zijn bij de beoefening van hun sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Hiertoe is Unitas verplicht de ledengegevens te verstrekken aan de KNGU middels Digimembers. Voor de hoogte van deze bondscontributie verwijzen wij naar onze website. Voor meer informatie en vragen over de verzekeringen ga naar: https://dutchgymnastics.nl/kngu/verzekeringen

Artikel 3 - Instromen/opzegging lessen

1. Instromen is vanaf elk gewenst moment mogelijk. Inschrijven is mogelijk via een inschrijfformulier. Vrijblijvend kan eerst een gratis proefles gevolgen worden. Het aanvragen van een proefles kan via het “aanvraag proefles” formulier. 

2. Het lidmaatschap bij Unitas wordt ieder seizoen automatisch verlengd. Indien u of uw kind de leeftijd heeft gekregen om door te stromen naar een hogere groep dan gebeurt dit automatisch. Voor het begin van het nieuwe seizoen wordt de nieuwe groepsindeling via de trainster bekend gemaakt. Mocht u of uw kind het lidmaatschap willen opzeggen dan dient dit schriftelijk via het uitschrijfformulier (zie website) aan Unitas te worden doorgegeven. Opzeggingen per email of mondelinge opzeggingen aan de trainster worden niet geaccepteerd en dus niet in behandeling genomen. Uitschrijven kan vóór 01 januari en vóór 01 juli. Na ontvangst van het uitschrijfformulier wordt de uitschrijving per mail bevestigd.

3. Bij uitschrijvingen die later dan genoemde data worden ontvangen of tussentijdse opzeggingen blijft het lesgeld verschuldigd voor de daarop volgende termijn. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Artikel 4 - Toestemming publicatie foto's en video's

1. Tijdens onze lessen kunnen wij uw vorderingen laten zien met foto's en video's. Ook kunnen opnames worden gemaakt tijdens wedstrijden of evenementen. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video’s geen namen. Op het inschrijvingsformulier is u gevraagd naar toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal. 

2. Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere  leerlingen,  ouders van leerlingen foto's maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. 

Artikel 5 - Restitutie/overmacht

1. In geen geval is er een mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld. Mocht er sprake zijn van een blessure dan is het wel mogelijk tijdelijk het lesgeld te bevriezen en eventuele gemiste lessen te verrekenen met een volgende betaaltermijn. Dit kan alleen in overleg met Unitas en met bewijs van arts/ hulpinstantie wat aan toont dat er sprake is van langdurig letsel waardoor de lessen niet gevolgd kunnen worden.

2. In geval van overmacht door een pandemie of andere situatie waar Unitas geen invloed op uit kan oefenen zal er geen mogelijkheid zijn tot restitutie van lesgeld. Unitas zal haar uiterste best doen om zorg te dragen dat de gemiste lessen op een andere, gepaste manier gegeven kunnen worden. Te denken aan Online lessen, buiten lessen of binnen lessen op voor die situatie gepaste manier.

Artikel 6 - Lesuitval

1. Indien door ziekte of wat voor reden dan ook de trainster niet in staat is les te geven zal gezocht worden naar een passende oplossing in de zin van vervanging of een inhaal les. Is dit niet mogelijk dan geldt voor de korte termijn dat er geen compensatie gegeven hoeft te worden. Bij een langduriger lesuitval zal Unitas op zoek gaan naar andere oplossingen en zou restitutie verleend kunnen worden voor de rest van de termijn. 

Artikel 7 - Nieuwsbrieven

 

Unitas brengt 2 a 3x per jaar een nieuwsbrief uit, met daarin informatie over de vereniging en de activiteiten. Elk lid krijgt deze nieuwsbrief per mail toegestuurd. Daarnaast staan deze nieuwsbrieven op de website. Mocht het lidmaatschap opgezegd worden dan dienen leden zich zelf af te melden door de webversie van de nieuwsbrief te openen en op "unsubscribe" te klikken.