Aan alle leden en ouders van jeugdleden van Unitas,

Namens het bestuur wil ik u graag uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van Sport Vereniging Unitas. Deze zal worden gehouden op woensdag 30 oktober 2019 om 20.00 uur, in het clubgebouw van de Doornsche IJsclub. De vergadering is toegankelijk voor alle leden en de ouders van de jeugdleden.

De agenda voor deze avond is als volgt:

1       Opening

2       Vaststellen notulen ALV 01-11-2018

3       Vaststellen van het jaarverslag 2018-2019

4       Verslag van de kascommissie

5       Vaststellen van de jaarrekening 2018-2019

6       Vaststellen van de begroting 2019-2020

7       Benoeming leden kascommissie

8       Contributie

9       Ingekomen voorstellen

10  Vaststellen datum volgende ALV

11  Rondvraag

12  Sluiting

We horen graag of u erbij bent. Aanmelden kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na aanmelding zullen de notulen van de vorige ALV aan u toegezonden worden.

Met vriendelijke groet,

Yvette van der Schoor

Secretaris Bestuur Unitas